תקנון גידרון

 

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של גידרון תעשיות בע"מ ("גידרון"). האתר מנוהל על-ידי גידרון, מרחוב הנפח 21, חולון. האתר כולל מידע ביחס לגידרון ומוצריה במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה, והשימוש בו כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא את תנאי תקנון זה.

 
2. גידרון מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הנו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. האתר מועמד לרשות המשתמש כפי שהוא ("as is") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). גידרון אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאות השימוש בו בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. על המשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים להגן על עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן וכדומה. במידה שתתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של גידרון, לרבות מידע שנמסר על-ידי עובדי גידרון, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי גידרון, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי גידרון.
 
3. גידרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

4. גידרון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

5. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות היא לשני המינים כאחד. בכל מקום שבו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות היא ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

6. המידע הכלול באתר הוא שיווקי ואינו בבחינת מצג או התחייבות כלשהי מטעם גידרון. גידרון אינה מתחייבת שהמידע הכלול באתר יהיה מעודכן בכל עת וייתכן שחלק מן הפרטים אינם מעודכנים או שלמים.

7. האתר כולל תמונות של המוצרים אשר גידרון מפתחת, מייצרת ומשווקת בפריסה ארצית ובשווקים בחו"ל. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על-ידי גידרון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את גידרון.

8. גידרון אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. גידרון רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להוציא איזה מהמוצרים.

9. לגידרון הזכות המלאה, בכל זמן שבו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל ולא ללא מתן הודעה מראש או בדיעבד, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים, התכנים, וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

10. אין בשימוש באתר ו/או בהפסקת פעילות האתר מכל סיבה שהיא כדי להקנות זכות לתביעה ו/או לדרישה כלשהי מצד המשתמש.

11. גידרון לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

12. גידרון אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

13. גידרון לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בגידרון ואשר צד ג' שהנו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לגידרון, והכול בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

14. המשתמש פוטר את גידרון מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

15. אין לבצע או לנסות לבצע שיבוש בפעילות האתר, לרבות אך לא רק:
     15.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
     15.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
     15.3 שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

16. אין לעשות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; לשדר ו/או להפיץ וירוסים, יישומים מזיקים ו/או כל תוכן, קובץ ו/או הודעה מזיקים, הרסניים, מכבידים, שגויים ו/או המפרים כל זכות או דין; וכן להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.

הגנת הפרטיות


17. המשתמש מסכים כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של גידרון, במקרים שבהם גידרון תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או כל דין, תהא גידרון רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של גידרון, כי הם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר גידרון תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

18. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, גידרון מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של גידרון בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי גידרון תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לגידרון לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית גידרון להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

19. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת גידרון בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") והמשתמש מוותר על כל טענה אשר עשויה להיות לו בקשר עם איסוף המידע כאמור. המאגרים ישמשו את גידרון למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות, שיפור השירותים, שיפור הקשר עם הלקוח וכיו"ב) וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, כפוף להסכמת המשתמש, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות הלקוחות, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי.

20. במידה שהמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לגידרון בכתב בהתאם להוראות כל דין.

זכויות קניין רוחני


21. גידרון שומרת על כל זכויוaתיה וקניינה בתכולת האתר (כהגדרתה להלן), ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

22. אין בתקנון זה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר.

23. השם של גידרון ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של גידרון, הם בבעלות מלאה ובלעדית של גידרון, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

24. הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכדומה, זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הם בבעלות מלאה ובלעדית של גידרון או של צדדים שלישיים שגידרון קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אין לעשות כל פעולה שמפרה את זכויות גידרון בזכויות הקניין רוחני בתכנים המצויים באתר בכל דרך שהיא, לרבות פגיעה, העתקה, הפצה, הצגה וביצוע בפומבי, שינוי, עיבוד, העברה במישרין או בעקיפין.

25. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

26. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות הצגת מידע אודות גידרון ומוצריה.

שונות


27. על המידע והתכנים המצויים באתר והשימוש בהם ו/או כל הנובע בהם חלים דיני מדינת ישראל בלבד.

28. גידרון והמשתמש מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט, וכי במידה שלא ייושב סכסוך כאמור, אזי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

29. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות גידרון לפי תקנון זה ו/או הדין לא ייחשבו כוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי התקנון או כמתן דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשו בכתב ומפורשות.

30. גידרון רשאית להמחות ו/או להעביר את התקנון ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיו לכל גוף אחר במקומה, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש או להודיע לו על כך.